Gedichten van de gemeenschap

Vanuit de gemeenschap is het idee ontstaan om dagelijks een gebed te plaatsen in onze WhatsApp groep. Een zogenaamde gebeds-snoer. Om steun te vragen en elkaar te bemoedigen. Hieronder leest u een aantal van deze gebeden van parochianen.

 

17 maart

Goede Vader
Opeens is onze wereld veranderd,
vallen vast patronen weg.
Met beklemd hart vragen wij ons af
wat er allemaal om ons heen gebeurt
en maken wij ons zorgen.
Om onze eigen gezondheid,
om die van ouderen en zieken
om die van verplegend personeel.

Waar de toekomst nu zo wankel lijkt bidden wij U
wees onze leidsman, zie toe op de gezondheid van wie ons dierbaar zijn
en wees een steun voor allen die U zo nodig hebben.

 

18 maart

Goede God,
Hij die gezegd hebt: Ik ben er voor jullie, wij bidden U:
Wees ons nabij in deze zorgwekkend tijd.
Vervul ons met uw liefde en uw trouw
uw heilige Geest,
opdat wij er daadwerkelijk in uw Naam mogen zijn voor elkaar
waar dat nodig of gewenst is.
Zo bidden wij tot U omwille van Jezus Christus
die als geen ander weet wat lijden is. Amen

 

19 maart

Liefdevolle, U die wij mogen noemen Vader, Moeder,
Heer, Helper en Trooster
Wat een vreemde tijden maken we mee.
Ongekend, onvoorstelbaar en onverwacht.
Onrustig kan ons hart zijn in deze onzekere tijd.
We zoeken rust en steun bij U en bij elkaar.
Dank U voor elk moment dat we die vinden.
Dank voor de mooie initiatieven die ontstaan
voor de verbondenheid op afstand.
Dank dat wij U aanwezig en nabij mogen weten Heer,
als wij onrustig zijn, onzeker of angstig.
Blijf ons meer nabij dan wij durven hopen en vermoeden.
U die de grond bent van ons bestaan.
Verhef ons hart, geef ons vrede.

  

20 maart

Barmhartige,
geef ons de kracht de stilte van ons huis
met een open hart tegemoet te treden.
Help ons de afzondering te omarmen
als een moment van bezinning.
Wees bij iedereen die bang is verloren te lopen
of dierbaren te verliezen.
Dank U voor de lichtpuntjes in onze dagen,
voor de kleine dingen die ons vertrouwd zijn
in deze tijden van onzekerheid.
Geef ons de open blik die nodig is deze dingen te blijven zien
juist op die momenten dat de zorgen ons dreigen te verblinden.
Voor alle mensen die hard aan het werk zijn om andere te voeden
verzorgen en verbinden bid ik U
geef hen de kracht en gezondheid
om dit kostbaar werk te blijven doen. Amen

 

21 maart

God,

in deze dagen van onrust en onzekerheid
Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn en deze crisis te helpen overwinnen.
Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt. Amen

 

22 maart

Liefdevolle Vader
In de tijden van zorgen en benauwdheid
is ons hart onrustig.
We kijken om ons heen op zoek naar steun,
naar kracht en naar hoop.
Meer dan ooit roept ons hart om U.

Vader, wees voelbaar aanwezig
in onze afzondering en onze gezamenlijkheid.
Geef ons dat vertrouwde gevoel
van uw hand op onze schouder
en uw stem in ons hart.
Schenk eenieder gezondheid
en de kracht om deze tijd door te komen.
Schenk ons vrede, Vader

25 maart

Lieve God,
wij danken U voor het nieuwe leven
dat wij om ons heen zien ontstaan
bomen en struiken worden weer groen
overal bloeien weer bloemen
vogels beginnen te zingen en zij bereiden zich voor om te gaan nestelen.
Onstuitbaar breekt het nieuwe leven door.
Binnenkort is het Pasen
ook al kunnen wij dit niet samen vieren in onze kerk.
Maar wij geloven dat ook in onze Heer jezus Christus onstuitbaar
het nieuwe leven doorbrak, dwars door lijden en dood heen.
Wij bidden U: sta ons bij, temidden van alle bedreigingen in deze onzekere tijd.
Help ons om elkaar bij te staan opdat ook in uw mensenkinderen
onstuitbaar het nieuwe leven mag doorbreken.
Ga ons voor met uw licht, dan zal het ook voor ons,
na deze tijd van vasten, onthouding en onzekerheid,
weer werkelijk Pasen worden.
Zo bidden wij U omwille van Christus, onze Heer, Amen.

 

26 maart

Liefdevolle, barmhartige en trouw God
Wees ons nabij in deze onzekere tijd
in onze twijfel en angst
als we tekortschieten,
het gevoel hebben niet genoeg te kunnen doen.
Geef ons barmhartigheid naar onszelf en naar elkaar.
Wees ons tot troost en steun in ons gemis
nu we er meer dan ooit alleen voor lijken te staan.
Lat ons elkaar tot steun blijven.
Laat ons niet vallen, tenzij in uw handen. Amen

 

27 maart

Lieve God, in tijden van ziekte kennen we gelijktijdig onzekerheid.
We vragen uw steun in deze tijden.
Steun voor een ieder die momenteel ziek is.
Steun en wijsheid voor de leiders van de landen van de aarde.
En steun en kracht voor een ieder
groot of klein, voor wie de wereld op dit moment even anders zal zijn.
Lieve God naast het vragen om steun
willen we U ook danken voor de steun en kracht die we deze periode al
- zichtbaar of onzichtbaar – van u hebben mogen ontvangen. Amen

 

28 maart

Heer, Vader,
Alles gaat momenteel anders dan anders
Nog nooit heeft de vasten zo’n lading gehad.
We leven in stilte.
Niet in onthouding van voedsel maar van elkaar niet kunnen zien,
niet kunnen spreken en niet kunnen aanraken.
In onmacht roept mijn hart in de stilte.
Zie ons en spreek tot ons.
Luid en duidelijk. Raak ons aan o God.
Dat wij juist nu in deze moeilijke vasten
het breekbare licht van Pasen voorzichtig zien opgaan. Amen

 

28 maart

Goede en begripvolle God
Nu we op onszelf worden teruggeworpen
vragen wij U om kracht, geduld en uithoudingsvermogen.
De saamhorigheid groeit voorzichtig.
Laat dit gestaag verder groeien
en in ieder van ons stevig geworteld raken.
Liefhebbende God, wij bidden U, verhoor ons. Amen

 

30 maart

Barmhartige, liefdevolle God
Geef ons alstublieft kracht in de deze zware tijd.
Help ons om onze angsten hanteerbaar te houden
en om in liefde naar elkaar om te zien.
Speciale voorbede voor kinderen die nu thuis zitten
in onveilige, liefdeloze situaties
en voor kinderen die nu een grote leerachterstand oplopen.
En voor de mensen die moeilijk afstand van elkaar kunnen houden
omdat ze in krottenwijken wonen.
En voor de werkers in de gezondheidszorg, dat zij het kunnen volhouden.
Dan U Heer, voor alle mooie initiatieven
en creativiteit van mensen.
Dank U heer voor de ontluikende natuur, waarin wij bemoediging kunnen vinden.
Door Christus, onze Heer. Amen

 

31 maart

Barmhartige Heer, genadige God,
alom wordt er gebeden om oplossingen voor het coronavirus
waaraan zovele mensen over bijna de hele wereld lijden.
Vol vertrouwen leggen velen hun zorgen en verdriet
daar over aan uw voeten.
Het is goed dat gelovige mensen niet ophouden
U te vragen om uw beschermende hand en uw genade, kracht en sterkte.
Maar naast deze vreselijke ziekte vragen wij U ook
om te kijken naar duizenden vluchtelingen, die onbeschermd,
op elkaar gepakt in overvolle kampen,
uitzien naar voedsel, water, en vooral naar een oplossing uit hun ellende.
Wij bidden U, God, geef aan de leiders van Europa de kracht
de moed en de durf om de grenzen voor al die mensen te openen
opdat zij in Europa een nieuw bestaan kunnen opbouwen.
En laten wijde vluchtelingen met liefde toe in onze gemeenschappen.
Dat vragen wij U vol vertrouwen door Christus, onze Heer.

 

4 april

Lieve Heer,
Dank u voor al het goede in deze wereld.
Dank u voor de zorgen voor en om elkaar.
Wees bij allen die een arm nodig hebben maar die niet kunnen krijgen.
Wees ook bij allen die diezelfde arm zo graag willen bieden maar machteloos staan.
Wees bij de naasten die niet snappen waar hun dierbaren blijven,
ze kwamen toch altijd op zaterdag?
Wees bij de machtelozen die hun geliefden nabij willen zijn maar dat niet kunnen en mogen.
Wees bij de armen; bij hen die geen dak hebben om onder te schuilen, die huis en haard juist verlaten hadden voor een beter bestaan en nu - het leek onmogelijk - nog kwetsbaarder zijn dan ooit. Wees aanwezig Heer, doe uw naam gestand. Op het moeilijkste deel van de weg, draag ons Heer. Wees hier aanwezig Heer, opdat wij herleven.

 

4 april

Goede God,
Vaak is het leven zo verwarrend en doet het zoveel pijn
Vaak begrijpen we niet waarom.
Daarom vragen we U: laat ons stil worden van binnen
en laat ons de stille
kern van binnen ervaren, waar U stem tot ons spreekt.
Als we dat punt van rust binnen gaan, dan zullen we weer weten:
dat Uw nieuwe wereld dwars door
het donker heen geboren wordt
en dat niets, dan ook niets toevallig is,
omdat alles past in Uw plan.
Laat ons de weg vinden tot in het hart van dat weten
en vervul ons met een warm vertrouwen in U. AMEN

 

7 april

Trouwe vader in de hemel,
Ontferm u over ons.
Staat u ons alstublieft bij in deze ingewikkelde omstandigheden.
Wij bidden U om kracht Heer om door te gaan en om naar elkaar om te zien.
Staat U ook de mensen bij die ziek zijn en degenen die financieel in de problemen komen.
En de werkers in de zorg.
Door Christus onze Heer.

Amen

 

Oud-katholieke parochie H. Laurentius, Alkmaar